Shortcuts
Bibliothek Hör- und Sprachgeschädigtenwesen . Default .
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Kategorienanzeige

MARC 21

American annals of the deaf: AAD
Kategorie Beschreibung
001$ 167905775
041$aeng
245$aAmerican annals of the deaf$bAAD$cConvention of American Instructors of the Deaf ; Conference of Executives of American Schools of the Deaf
246$aAAD
264$aWashington, DC$bGallaudet Univ. Press$c1886-
264$aWashington, DC$bConvention$canfangs
362$a31.1886,4 -
500$aAb 2017 erscheinungsweise nur noch vierteljährlich.
691$aUSA
691$aWashington, DC
693$aGallaudet University
694$aZeitschrift
770$tBibliography on deafness$w(DE-627)16627612X$dWashington, DC : Assoc., 1977
776$iOnline-Ausg.$x1543-0375$tAmerican annals of the deaf$dWashington, DC : Gallaudet University Press, 1886$hOnline-Ressource$w(DE-627)340874333$w(DE-600)2065861-8$w(DE-576)266542255$x1543-0375
780$iVorg.$tAmerican annals of the deaf and dumb$dWashington, DC, 1847$w(DE-627)670212377$w(DE-600)2631953-6$w(DE-576)505519003$x0093-1284
852$c4 g 1
866$a46.1901 - 50.1905 ; 52.1907,4 ; 95.1950 -$z47.1902, H. 1; 96.1951,H.2,3,5 ; 120.1975,H.5,6 ; 122.1977 ; 125.1980,H.3-5 ; 133.1988,H.1
936$a80.29$jHörgeschädigtenpädagogik$0(DE-627)181571978
936$a81.82$0(DE-627)106414879